Làm thế nào để đăng ký?

Làm thế nào để đăng ký?

Share

Bình luận

Jufist Black Board là một hệ

Đã giao cho: không được gán -> admin
Bộ phận hỗ trợ: -> Hỗ trợ khách hàng
Trạng thái: -> new
Ưu tiên: -> normal

Bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm với một thời gian thử nhất định. Sau thời gian thử, bạn sẽ trả một khoảng phí hằng tháng/quý/năm để duy trì dịch vụ. Nếu bạn không thấy hài lòng về dịch vụ, bạn hoàn toàn có thể ngưng sử dụng dịch vụ mà không mất bất cứ khỏan phí nào.