Làm thế nào để chuyển đổi gói dịch vụ?

Làm thế nào để chuyển đổi gói dịch vụ?

Share

Bình luận

Vào phần quản lý websites

Đã giao cho: không được gán -> admin
Bộ phận hỗ trợ: -> Hỗ trợ khách hàng
Trạng thái: -> closed
Ưu tiên: -> normal

Vào phần quản lý websites trong trang tài khoản của bạn. Bạn có thể chuyển đổi gói dịch vụ bất cứ lúc nào. Hãy lưu ý là khi chuyển đổi dịch vụ, thời gian sử dụng của dịch vụ cũ không được cộng dồn vào gói dịch vụ mới.